Algemene Voorwaarden Pony Avonturen

Ⓒ 2015 Gretl's Hof, Leonie Klitsie-van Assema

Wij gaan er altijd vanuit dat u kennis heeft genomen van onderstaande algemene voorwaarden alvorens u daadwerkelijk gaat genieten van de Pony Avonturen.

 • De Pony-Hiking is dagelijks mogelijk van mei tot eind oktober. De pony's worden inclusief de benodigde materialen verhuurd. Als huurder heeft u van 10:00 uur tot 16:00 uur de pony('s) tot uw beschikking. U dient zelf uw eventuele consumpties voor pauze en picknick mee te brengen.
 • Het aanwezig zijn bij, en/of de omgang met, onze pony's geschiedt altijd geheel op uw eigen risico. Voor kinderen tot 10 jaar achten wij de aanwezigheid en begeleiding van een volwassene noodzakelijk. In geval van schade of verlies waarbij uw schuld duidelijk aantoonbaar is verhalen wij alle gemaakte en nog te maken (on)kosten op u c.q. uw verzekering.
 • Er dient minimaal 1 persoon van 18 jaar of ouder bij de Pony-Hiking aanwezig te zijn. De begeleider (bestuurder) dient wettelijk minimaal 14 jaar of ouder te zijn. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen de pony('s) wettelijk niet begeleiden.
 • Onze pony's zijn getraind in het lopen aan de hand, en in het dragen van een pakzadel met bagage. In verband met hun geringe formaat, en het verhoogde risico op ongevallen, is het dan ook niet zomaar toegestaan op de pony's te gaan zitten c.q. te rijden. Alleen op speciaal verzoek is het mogelijk tegelijkertijd een tweede pony te huren die wij kunnen voorzien van een westernzadel, in dit geval kunnen kinderen tot 6 jaar tijdens de wandeling op de pony zitten, wel is hierbij het dragen van de door ons verstrekte goedgekeurde veiligheidscap verplicht.
 • Het onjuist bejegenen van onze pony's, in de zin van slaan met ongeacht welk voorwerp of schoppen is ten strengste verboden.
 • Honden zijn welkom op ons erf en ook tijdens de wandeling. Wel gaan wij er geheel van uit dat u uw hond(en) volledig onder controle heeft en dat zij geen enkel gevaar voor onze pony's en/of onze andere gasten vormen. Wij adviseren om uw hond(en) altijd ruim buiten bereik van onze pony's te houden. Op ons terrein dient u uw hond(en) aangelijnd te houden, dit adviseren wij ook dringend tijdens de wandeling. Schade aan, ongevallen met, of verlies van uw hond(en), alsmede schade en ongevallen veroorzaakt door uw hond(en) zijn altijd voor het risico van u, c.q. de eigenaar. Eventuele uitwerpselen van uw hond(en) op ons terrein dienen direct verwijderd te worden. Houdt u ook tijdens de wandeling rekening met uw medemens.
 • Iedere nieuwe gast ontvangt altijd een korte instructie. Ook lopen wij bij uw eerste wandeling altijd even een stukje mee. In vrijwel alle gevallen kunt u vervolgens op eigen gelegenheid veilig en verantwoord uw route vervolgen. Mochten wij onverhoopt concluderen dat de veiligheid om wat voor reden dan ook in het geding komt, dan behouden wij ons altijd het recht voor om direct maatregelen te treffen, zelfs als deze maatregel het direct staken van de activiteit vereist.  
 • Wij adviseren altijd dringend niet zomaar van de aangeboden route af te wijken, sommige paden zijn echt te smal, te steil of te glad voor de pony's om veilig te bewandelen. Dit kan niet alleen onze pony's, maar ook uzelf in gevaar brengen.
 • Wij adviseren in alle gevallen de pony's bij aanvang en tijdens de activiteit beslist niet te voeren met welk voer dan ook. Indien u dit toch doet, kunnen wij helaas nooit in staan voor de gevolgen van bijvoorbeeld ziekte en ongewenst gedrag. Na afloop van de activiteit mag u de door ons verstrekte beloningen voeren.
 • Deelname aan de Pony Avonturen geschiedt ten allen tijden op uw eigen risico.
 • Eventuele door u veroorzaakte schade aan ons en/of onze gasten, of schade aan c.q. verlies van onze en/of aan onze gasten toebehorende eigendommen, verhalen wij ten alle tijden op u c.q. uw verzekering.
 • Uiteraard dragen wij zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen om ongevallen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht er, ondanks deze zorgvuldigheid, toch een incident plaats vinden dan hanteren wij het volgende beleid:

a. Wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor ongevallen die niet op ons, reeds eerder door het kadaster bepaalde, eigen terrein hebben plaats gevonden.

b. Bij ongevallen die wel op ons terrein plaats vinden wordt per geval, door ons of door onafhankelijke personen, onderzocht wat er precies heeft plaatsgevonden, en bij wie de schuldvraag ligt.

c. Indien de schuld duidelijk aantoonbaar bij ons ligt, nemen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid en zal onze verzekering hiervoor aangesproken worden.

d. Indien ons geen enkele schuld te verwijten is, kunnen wij nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden. 

 • U kunt voertuigen zoals auto's, motoren en fietsen in principe kosteloos bij ons op het eigen terrein parkeren. Auto's dienen voor het huis geparkeerd te worden, bij onverhoopt ruimtegebrek kunnen auto's ook kosteloos op de openbare parkeerplaats verderop in de straat geparkeerd worden. 
 • Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, verlies en/of diefstal aan en/of van uw voertuigen. Schade door u veroorzaakt aan voertuigen anders dan de uwe, dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de eigenaar van het voertuig. Wij gaan er van uit dat u dit dan samen naar goed fatsoen oplost.
 • Wij gaan er van uit dat u in bezit bent van een goede aansprakelijkheidsverzekering.
 • "Gretl's Hof" is grotendeels rookvrij. Wij verzoek u vriendelijk, doch dringend, dit beleid te respecteren. In de tuin mag gerookt worden, wel verwachten wij dat u de aanwezige asbakken gebruikt. Bij stal mag beslist niet gerookt worden. Ook onderweg adviseren wij u niet te roken, dit i.v.m. gevaar op bosbrand.
 • In geval van een ernstige mate van overlast voor ons of onze andere gasten, behouden wij ons altijd het recht voor u hier op aan te spreken. Indien u aan ons verzoek geen gehoor geeft behouden wij ons altijd het recht voor om uw vakantie, zonder uitkering van enige restitutie, vroegtijdig te beëindigen.
 • Alle Pony Avonturen dienen uiterlijk bij aanvang te worden betaald, u kunt u dit ter plaatse contant doen, (geen pin mogelijkheid). Het is ook mogelijk om vooraf per bank te betalen.
 • Indien de weersomstandigheden dit vereisen, kunnen wij altijd besluiten tot annulering. In geval van annulering vergoeden wij 100% van de reeds betaalde som.
 • Bij de reservering(saanvraag) of de boeking(saanvraag) gaat u akkoord met al onze Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden Pony Avonturen - Gretl's Hof
AV Pony Avonturen.pdf (215.47KB)
Algemene Voorwaarden Pony Avonturen - Gretl's Hof
AV Pony Avonturen.pdf (215.47KB)